Perheystävällinen työpaikka -ohjelma

Perheystävällinen työpaikka

Perheystävällinen työpaikka -ohjelman toteuttaminen edellyttää yritykseltä tai organisaatiolta halua kehittää perheystävällisiä käytäntöjään.

  • Päämääränä on kehittää organisaatiota sekä työnantajaa että työntekijää palvelevilla tavoilla.
  • Muutostyön onnistumiseen tarvitaan sekä ylimmän johdon että esimiesten sitoutumista, henkilöstön näkemysten kokoamista ja onnistunutta viestintää.
  • Työnantajan vastuulla on ohjelman käytännön toteuttaminen omassa organisaatiossaan: alkukartoituksen tekeminen, henkilöstökyselyn/itsearvioinnin toteutus, kehittämistoimenpiteiden läpivienti, viestintä, raportointi ym.
  • Jotkut muutokset perheystävällisyydessä voivat tapahtua organisaatiossa nopeastikin, joskus aikaa ja resursseja tarvitaan enemmän. Muutosten läpivientiin tarvitaan työaikaa ja vastuuhenkilöitä.
  • Ohjelman pilotointivaiheessa (2016-2017) on oma osallistumismaksunsa.

Väestöliitto seuraa kunkin ohjelmassa mukana olevan organisaation etenemistä.

  • Perheystävällinen työpaikka -ohjelma luo selkeän rakenteen organisaation kehittämistyölle.
  • Ohjelman toteutusta räätälöidään niin, että aikataulut ja etenemistavat ovat kullekin organisaatiolle sopivia.
  • Tarkoituksena on tukea kustannustehokasta ja tavoitteellista kehittymistä perheystävällisyydessä.
  • Ohjelman kehittämistoimenpiteiden toteutuksessa voi työnantaja hyödyntää myös muita avoimen verkoston toimijoita (kehittämiskonsultteja, palveluntarjoajia). Ohjelman onnistunut toteuttaminen ei edellytä ulkopuolisen toimijoiden tai palvelujen käyttöä.
  • Väestöliitto ohjaa organisaatiota kehittämiskohtien tunnistamisessa, tavoitteiden asettamisessa ja erilaisten ratkaisujen löytämisessä.

Perheystävällinen työpaikka -ohjelman vaiheet on yleisellä tasolla kuvattu alla olevassa kuvassa:

Perheystävällinen työpaikka -ohjelmassa eteneminen

Perheystävällinen työpaikka -ohjelman onnistunut toteuttaminen etenee vaiheittain:

1. Alkukartoitus
Perheystävällisyyden nykytilan tunnistaminen yrityksessä tai organisaatiossa. Taustatietojen, olemassa olevien dokumenttien ja aineistojen kokoaminen. Dokumentteihin kuuluvat mm. tasa-arvo-, yhdenvertaisuus- ja koulutussuunnitelma (isoissa organisaatioissa), erilaisia tilasto- ym. tietoja sekä henkilöstön näkemyksen koonti, menetelminä mm. henkilöstökysely, itsearviointikeskustelut tai fokusryhmämenetelmät.

2. Kehittämissuunnitelma
Suunnitelma laaditaan alkukartoituksen tulosten pohjalta. Suunnitelma tavoitteineen, aikatauluineen ja vastuuhenkilöineen hyväksytetään Väestöliitossa. Sopiminen mittareista, joita kehittämistoimenpiteiden aikana seurataan.

3. Kehittämistoimenpiteiden toteuttaminen
Alkukartoituksessa havaittujen ongelmien ratkaiseminen ja tarvittavien kehittämistoimien aloittaminen.  Uusien kokeilujen, ohjeistusten ym. käyttöönotto.

4. Perheystävällisyyden arviointi
Kehittämistyön onnistumisen arviointi: kehittämistoimenpiteiden toteutuminen, kehittämistyön vaikuttavuuden arviointi. Keinoina palautteiden koonti ja henkilöstökyselyn seurantakysely/itsearviointikeskustelun seurantavaihe. Eri mittareiden ja palautteiden antamat tulokset, kuten sairauspoissaolojen määrä, perhevapaiden käyttö  ym. luvut kootaan.

Jos kehittämistyö on edennyt tavoitteiden mukaisesti, siirrytään Perheystävällinen työpaikka -merkin myöntämiseen. Jos kehittämistoimet ovat pitkälti kesken, sovitaan jatkotoimenpiteistä ja lisävaiheista perheystävällisyyden kehittämisessä.

5. Merkin (sertifikaatin) saaminen
Hyväksytty seurantavaihe oikeuttaa merkin/tunnuksen käyttöön kolmeksi vuodeksi, mutta edellyttää kehittämissuunnitelman päivittämistä ja vuosittaista raportointia.

Perheystävällinen työpaikka -ohjelmaan mukaan haluavat työnantajat voivat ottaa yhteyttä tällä lomakkeella Väestöliittoon tai suoraan vastuuhenkilöihin:

Anna Kokko: anna.kokko[@]vaestoliitto.fi
Lassi Köppä: lassi.koppa[@]vaestoliitto

Perheystävällinen työpaikka -ohjelma materiaalit

Otamme materiaaleista ym. mielellämme palautetta vastaan: sertifikaatti[@]vaestoliitto.fi

Share on LinkedIn17Share on Facebook22Pin on Pinterest1Tweet about this on Twitter0Share on Google+0