Perheystävällinen työpaikka

Perheystävällisellä työpaikalla otetaan huomioon erilaiset elämäntilanteet ja niihin liittyvät tarpeet osana työntekoa ja työpaikan käytäntöjä. Olennaisinta perheystävällisyyden toteuttamisessa ovat hyvä henkilöstöpolitiikka ja yhteisten pelisääntöjen noudattaminen. Työpaikalla on sovittu yhteisistä pelisäännöistä ja joustojen mahdollisuuksista. Näistä myös tiedotetaan aktiivisesti. Pelisääntöjä ja ohjeistuksia päivitetään ja kehitetään.

Työpaikan johdolla ja esimiehillä on perheystävällisyyden totuttamisessa ratkaiseva rooli. Hyvä esimies toimii itsekin esimerkkinä työn ja perheen hyvästä yhteensovittamisesta. Perheystävällisellä työpaikalla esimiehet ja henkilöstöhallinto toimivat oikeudenmukaisesti, tasapuolisesti ja lainmukaisesti. Yksilöllisten ratkaisujen ja joustojen rinnalla on huolehdittava tasapuolisuuden ja oikeudenmukaisuuden toteutumisesta työntekijöiden kesken.

Hyvä henkilöstöpolitiikka ja toimivat käytännöt työpaikalla hyödyttävät sekä työntekijää että työnantajaa. Perheystävällisyyden kehittäminen on osa työkyvyn ja työssä jaksamisen tukemista, työn tuloksellisuuden vaalimista, monimuotoisuuden toteutumista, tasa-arvoisuutta ja eri-ikäisten työntekijöiden johtamista.

Lainsäädännön ja työehtosopimusten kirjausten luoman perustan lisäksi voidaan laatia työpaikkakohtaisia ohjeistuksia, jotka voivat olla lakeja tai työehtosopimuksia parempia. Näiden avulla luodaan tilannekohtaista joustavuutta ja samalla tuetaan hyvien käytäntöjen toteutumista.

Perheystävälliset käytännöt työpaikalla voivat olla toimivia etätyöjärjestelyjä, toivotun osa-aikaisen työn tekemistä, perheystävällisiä palaveriaikoja, hyvää ennakointia sijaisjärjestelyissä, mahdollisuuksia yhteisölliseen työvuorosuunnitteluun, perhevapaille kannustamista ja sujuvaa paluuta perhevapaalta, mahdollisesti myös perehdytysjaksoa perhevapaan jälkeen. Kyse voi myös olla pienistä perheystävällisistä eleistä, jotka viestivät työnantajan perhemyönteistä asennetta. Tällaisia voivat olla esimerkiksi avointen ovien päivä tai perheenjäsenten kutsuminen työpaikan juhliin tai työyhteisön lähettämät tervehdykset ym. muistamiset erilaisten perhetapahtumien yhteydessä.


Lue lisää:

 

Share on LinkedIn0Share on Facebook2Pin on Pinterest0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0